NÁVYKOVÉ LÁTKY ZA VOLANTEM

Vliv drog na schopnost řídit vozidlo

Alkohol ovlivňuje schopnost řídit motorové vozidlo i v nízkých hladinách - alkohol zvyšuje jak pravděpodobnost dopravní nehody, tak závažnost zraněni při dopravních nehodách; vliv jiných drog než alkoholu je hůře popsán vzhledem k praktickým obtížím při stanoveni hladin drog v organismu a jejich ovlivněni schopnosti řídit motorové vozidlo. Přesto bylo negativní ovlivněni schopnosti řídit motorové vozidlo pod vlivem kanabinoidů, extáze, antidepresiv (zejména benzodiazepinů) a dalších drog popsáno v řadě prací.

Praktický dopad intoxikace některými drogami na bezpečnost reálného silničního provozu je nedořešen. Řada studii uvádí např. u konopných drog vykompenzováni snížené schopnosti drženi střední čáry pod vlivem kanabinoidů významným snížením rychlosti a jinými mechanismy.

Stejně tak vliv koncentrace etanolu v krvi do hodnoty 0,2 g/kg na riziko dopravní nehody je nejasný. Některé výzkumy uvádějí, že riziko dopravních nehod bylo poloviční u řidičů s obsahem alkoholu v krvi kolem 0,2 g/kg oproti řidičům, kteří byli zcela střízliví. Drogy také zvyšují pravděpodobnost dopravní nehody a zranění při dopravních nehodách. Alkohol je zodpovědný za přibližně desetinu dopravních nehod a 30 % zranění při dopravních nehodách.

Riziko dopravní nehody pod vlivem alkoholu v hladinách 0,2 g/kg až 0,5 g/kg je třikrát vyšší, šestkrát vyšší je riziko dopravní nehody v rozmezí 0,5 g/kg až 0,8 g/kg a jedenáctkrát vyšší v hodnotách 0,8 g/kg až 1 g/kg. Rizika vážné (fatální) dopravní nehody jsou vyšší pro mladé lidi a u nehody jednoho automobilu.

Riziko dopravních nehod zvyšuje zejména užití více drog nebo jejich kombinace s alkoholem. Užíváni drog a alkoholu také zvyšuje pravděpodobnost zavinění dopravní nehody - užití jakékoliv drogy včetně alkoholu cca 2x, užití alkoholu v hladinách 1 - 1,5 g/kg cca 4x. Vliv alkoholu na zavinění dopravní nehody je potvrzován řadou studií, vliv ostatních drog včetně kanabinoidů na zavinění se zdá být nižší. Pravděpodobnost zavinění dopravní nehody u řidičů zvyšuje užití stimulancií, prokázán je tento vztah zejména u (dálkových) řidičů kamionů.

Drogy včetně alkoholu zvyšuji také pravděpodobnost zranění při dopravní nehodě; drogy pozitivně korelují také se závažností zranění - tato korelace je, zdá se, silnější u alkoholu. Nejzávažnějším zdravotním následkem dopravní nehody je samozřejmě úmrtí jejich účastníků.


Legislativa týkající se drog a řízení v ČR

Od 1. 7. 2006 došlo ke změně skutkových podstat přestupků a trestných činů postihujících řízení motorových vozidel pod vlivem návykových látek a také ke zpřísnění sankcí za jejich spácháni.

Přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích [§ 22 z. Č. 200/1990 Sb., o přestupcích) se dopustí ten, kdo v provozu na pozemních komunikacích:

  • řídí vozidlo nebo jede na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky, nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod jejich vlivem,

  • řídi vozidlo nebo jede na zvířeti ve stavu vylučujícím způsobilost. který si přivodil požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky,

  • se přes výzvu odmítne podrobit vyšetření, zda při řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoliv takové vyšetření není spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví.

Trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky [§ 201 zákona Č. 140/1961 Sb., trestní zákon) se nově od r. 2006 dopustí již ten, "kdo vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, který si [byť i z nedbalosti) přivodil vlivem návykové látky, zaměstnání nebo jinou činnost, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku". Podle dřívější právní úpravy bylo k naplnění skutkové podstaty tohoto trestného činu nutné naplnit ještě další okolnosti (předchozí postih, způsobeni závažného následku, zvláště rizikové činností). Praktickým problémem je posoudit, zda jde o stav "vylučující způsobilost".

Podle § 16 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ach rané před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami je řidič povinen podrobit se (na výzvu policie případné dalších oprávněných osob) vyšetřeni na přítomnost návykových látek. Odmítnutí tohoto vyšetření je klasifikováno jako přestupek; sankce jsou stejné jako za přestupek spáchaný ve "stavu vylučujícím způsobilost" a od 1. 7. 2006 se tedy rovněž zvýšily.

Orientační vyšetření provádí útvar Policie České republiky a další oprávněné osoby. Lékařské vyšetřeni provádí zdravotnické zařízeni dechovou zkouškou a odběry vzorků biologického materiálu. Dle § 2 citovaného zákona je odběrem biologického materiálu zejména odběr vzorku žilní krve, moči, slin, vlasů nebo stěru z kůže či sliznic. Není však řečeno, kdo rozhodne o tom, který z uvedených materiálů bude odebrán. Přitom průkazem aktuálního vlivu drogy nemůže být pouhá její přítomnost v moči či vlasech.

Konopné látky (marihuana, hašiš)

Zkrácení reakčního času, snížení pozornosti, bezstarostnost, snížená schopnost udržet trajektorii (střední čáru). Negativní dopady mohou být kompenzovány snížením rychlosti.

Halucinogeny

Poruchy orientace, poruchy vnímání barev a tvarů, agresivita, snížení pudu sebezáchovy. Při komplexních halucinacích je chování řidiče naprosto nevyzpytatelné.

Stimulancia (amfetamíny, kokain, extáze)

Riskování, rychlá jízda, vybočování z jízdního pruhu a ze silnice, vlnkovitá jízda. Časté jsou kolize ve velké rychlosti.

Opiáty (heroin)

Zpomalení reflexů, prodloužení reakčního času, podcenění rizikových situaci. Zcela neschopni řízeni jsou řidiči při syndromu z odnětí (tzv. "absťák").

Sedativa (antidepresiva, anxiolytika)

Sníženi pozornosti, útlum až spánek. Velkým problémem zůstává nedostatečné poučení pacienta o nežádoucích účincích medikace.

Alkohol (etanol) - dle koncentrace v krvi (promile)

0,2 až 0,5 g/kg

Prokazatelné zhoršeni schopnosti řídit. Přibývá tendence riskovat, roste nepřiměřená sebedůvěra; zhoršuje se schopnost rozeznat pohybující se světla a odhadnout vzdálenosti; řidič si neuvědomuje svůj stav a naopak má sklon se přeceňovat a riskovat.

0,5 až 0,8 g/kg

Pronikavé prodloužení reakčního času (zhoršení postřehu). Roste přeceňování vlastních schopností, oči se obtížně přizpůsobují přechodu ze světla do tmy a naopak, horši se vnímání barev (červená!), zhoršuje se schopnost soustředění; poruchy rovnováhy, které mají praktický význam zejména u motocyklistů a cyklistů; dále se zhoršuje odhad vzdálenosti.

0,8 až 1,2 g/kg

Zhoršeni schopnosti vnímat okraje zorného pole (tzv. tunelové vidění], přibývá další zhoršování soustředěni, další prodlouženi reakčního času; roste bezohlednost při řízeni.

nad 1,2 g/kg

Další snížení schopnosti řídit - poruchy soustředěni, prodlouženi reakčního času, další úbytek rovnováhy i nekritičnosti; zhoršeni schopnosti orientace. I velmi zkušený řidič se v tomto stavu může dopustit hrubých chyb - např. sešlápnuti plynu místo brzdy.


Označování léků s ohledem na ovlivnění schopnosti řídit motorová vozidla pod jejich vlivem

Podle registrační vyhlášky o léčivých přípravcích (vyhl. č. 288/2004 Sb.) se v příbalové informaci nebo na obalu léku uvádí zvláštní upozornění, zejména na možnost ovlivnění schopnosti řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje. Z tohoto hlediska se přípravky rozděluji podle vyhlášky do 3 skupin:
(1) bezpečné nebo s nepravděpodobným ovlivněním,
(2) s pravděpodobnosti mírného ovlivněni,
(3) s pravděpodobností výrazného ovlivnění, potenciálně nebezpečné.
Součástí příbalové informace nebo označení na vnějším obalu přípravku mohou být symboly nebo piktogramy, případně další údaje, jako varování na sníženi schopnosti řízeni automobilu [např. vykřičník nebo vykřičník v trojúhelníku). V praxi jsou však tyto symboly užívány pouze výjimečně, a to í u léků s výrazným ovlivněním psychomotorických funkcí.